Hurtownia internetowa, import z Chin. Niskie ceny, dobra jakość, szeroki wybór, szybka wysyłka.
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Regulamin hurtowni


Regulamin Sklepu Internetowego

 

 

VERK GROUP SIKORSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 

Dotyczący sprzedaży B2B

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Verk Group Sikorski Spółka Komandytowa z siedzibą w Podolszynie Nowym, ul. Wygody 16, 05-090 Raszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr 531771, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5342500808, numer statystyczny REGON 360233917, „Sprzedawcą”, jest przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem strony internetowej https://verk.store/ i jej podstronach, zwanej dalej Sklepem Internetowym.

 2. Sprzedawca umieszcza w Sklepie Internetowym towary ze swojej oferty.

 3. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem Konta Klienta, – część Sklepu Internetowego, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.

 4. Dla uzyskania Konta Klienta wymagana jest Rejestracja.

 5. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta, oraz potwierdzona przez Sprzedawcę, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Sklepie Internetowym.

 6. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokonuje tylko sprzedaży hurtowej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i do każdego zamówienia wystawia fakturę Vat („Klient”).

 7. Korzystanie z usług Sklepu Internetowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 8. Sprzedawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Sklepu Internetowego, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.

 9. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Klientom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności k.c..

 10. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Ustawa DE – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

  2. Ustawa KC lub k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  3. Ustawa PA - ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: z 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

  4. Ustawa PT - ustawa z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj.: Dz.U. z 26 lutego 2014 r. poz. 243).

  5. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

  6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Ustawy KC, zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem: z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w Sklepie Internetowym.

  7. Ustawa VAT - ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn.zm.)

  8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub telefonicznie, określające rodzaj i/lub liczbę Produktów i inne treści przewidziane prawem.

 1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego. Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, w którym:

  1. umożliwia Klientom zawieranie umów sprzedaży,

  2. informuje Klientów o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

 2. Regulamin Sklepu Internetowego stosuje się odpowiednio do Zamówień lub składanych telefonicznie, o ile Klient w trakcie kontaktu telefonicznego podał swój adres e-mail, choćby samodzielnie nie dokonano Rejestracji. W takiej sytuacji zawarcie Umowy sprzedaży następuje zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.

 3. Informacje o Produktach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.

 4. Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów.

 

II. ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sprzedawca nie jest dostawcą „Internetu” ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT. Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwy jest kontakt ze Sklepem Internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności.

 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej;

 3. niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

 4. korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

 5. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

 1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Sklepie Internetowym.

 2. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień, jak również może ograniczyć dostęp Klienta do Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w następujących przypadkach:

  1. podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,

  2. naruszania przez Klienta dóbr osobistych, w szczególności innych Klientów,

  3. działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe, kilkukrotne składanie Zamówień nieodbieranie Produktów.

 1. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i promocjach Sprzedawcy lub w inny sposób udostępniony przez Sprzedawcę zapisał się na Newsletter będzie otrzymywał Newsletter. O terminie wysyłki Newslettera decyduje Sprzedawca. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, w szczególności poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w Newsletterze.

 2. Sprzedawca może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych Sklepu Internetowego. Informacje o nich będą umieszczane w Sklepie Internetowym, jeśli będą wpływać na prawa i obowiązki Klientów.

 3. Rozmowy telefoniczne z Klientem mogą być nagrywane przez Sprzedawcę w celach informacyjnych, dowodowych, a także w związku ze składaniem przez Klienta Zamówień. W przypadku kiedy Klient nie wyraża zgody na nagrywanie rozmów telefonicznych powinien przerwać połączenie.

 4. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Sklepie Internetowym, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia Sklepu Internetowego, znaki towarowe do których prawa przysługują Sprzedawcy, oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

 5. Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego w Sklepie Internetowym.

 6. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu Internetowego w celu:

  1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

  2. dostosowania i optymalizacji Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów,

  3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego,

  4. personalizacji przekazów marketingowych,

  5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu Internetowego.

 1. Niektóre podstrony Sklepu Internetowego oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na którym załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam.

 2. W przypadku wydania strony internetowej Sklepu Internetowego w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne nie wszystkie funkcjonalności lub treści Sklepu Internetowego mogą być dostępne analogicznie jak w wersji klasycznej.

 3. Każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn samodzielnie rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną nawiązaną telefonicznie, rozłączając połączenie telefoniczne, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy.

 4. Klient, który posiada Konto Klienta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną: i) samodzielnie usuwając Konto Klienta, składając taką dyspozycje na jego podstronie albo ii) zgłaszając żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia Sprzedawca żądania usunięcia Konta Klienta, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

 5. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

 6. Sprzedawca ma prawo zrezygnować z utrzymywania Konta Klienta lub dowolnej jego funkcjonalności.

 7. W przypadku rezygnacji przez Sprzedawcę z utrzymywania Konta Klienta, Sprzedawca nie zapewnia archiwizacji historii zakupów ujawnionej w Koncie Klienta.

 

III. ZAMÓWIENIA

 1. Klient w Sklepie Internetowym może złożyć Zamówienie na wybrane Produkty. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail o treści Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr

 2. Przy każdym produkcie określana jest minimalna ilość tego Produktu konieczna do złożenia zamówienia.

 3. Minimalna wartość zamówionych Produktów (suma cen produktów) wynosi 300,00 złotych netto.

 4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu w Sklepie Internetowym należy wybrać Produkt dostępny w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Sklepie Internetowym.

 5. Złożenie Zamówienia możliwe jest po akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 6. Sprzedawca może udzielać rabatów w zależności od ilości zamawianego towaru. Wysokość rabatu oraz minimalna ilość towaru, jaką trzeba zamówić, by skorzystać z rabatu są wskazane przy Produkcie pod linkiem „Specyfikacja”.

 7. Sprzedawca przyznaje Kupującemu punkty za każde zakup. Za jedną zapłaconą złotówkę przyznawany jest jeden punkt. Po uzbieraniu przez Klienta 10.000 punktów otrzymuje on rabat w wysokości 200 złotych netto na kolejne zakupy w Sklepie Internetowym.

 8. Przy wartości zamówienia o kwocie powyżej 3.000,00 złotych netto Kupujący otrzymuje rabat o wartości 1% zamówienia. Przy wartości zamówienia o kwocie powyżej 5.000,00 złotych netto Kupujący otrzymuje rabat o wartości 2% zamówienia. Przy wartości zamówienia o kwocie powyżej 10.000,00 złotych netto Kupujący otrzymuje rabat o wartości 3% zamówienia.

 9. Podstawą do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się w końcowym etapie składania zamówienia. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza. Sprzedawca może weryfikować zamówienie telefonicznie lub mailowo. W przypadku nie nawiązania kontaktu z zamawiającym w ciągu 3 dni roboczych, zamówienie może zostać anulowane.

 10. Informacja o dostępności Produktu jest każdorazowo podawana przy Produkcie lub w trakcie kontaktu z Klientem.

 11. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane stron umowy, główne cechy zamówionego towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy a ponadto dane niezbędne do zapłaty ceny i kosztów dostawy. Z chwilą wysłania tej wiadomości Klientowi następuje zawarcie umowy sprzedaży.

 12. Koszt dostawy może być odrębnie szacowany. Wówczas o tym koszcie Klient jest informowany w odrębnej wiadomości lub telefonicznie.

 13. Szczegółowe dane do płatności za złożone zamówienie znajdują się w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia pod linkiem „Szczegóły zamówienia”.

 14. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności, chyba, że Strony postanowią inaczej.

 15. Sprzedawca może świadczyć na rzecz Klienta nieodpłatne usługi polegające na informowaniu Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub SMS o bieżącym statusie Zamówienia.

 16. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem dostępności Produktów. W przypadku niedostępności Produktu Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu Zamówienia z powodu trwałego braku Produktów.

 17. Sprzedawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury w tradycyjnej papierowej lub w formie elektronicznej w formacie PDF. Sprzedawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany Sklepie Internetowym, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru lub w formie papierowej wraz z Towarem.

 18. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów.

 19. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwego działania systemów, sieci, itp.) jednak po zidentyfikowaniu błędu dołoży wszelkich starań, aby go naprawić.

 20. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest występowanie towaru w magazynie i/lub u dostawców Sprzedawcy.

 21. W wypadku braku zamówionego towaru w magazynach, Klient będzie o tym informowany.

 

IV. SPOSÓB I TERMINY ZAPŁATY CENY

 1. W Sklepie Internetowym są podawane zarówno ceny netto jak i brutto (z podatkiem VAT). Cena umieszczona w Sklepie Internetowym nie zawiera podatku VAT, jeżeli umowa sprzedaży objęta jest mechanizmem odwrotnego obciążenia podatkiem VAT; w takim wypadku do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest Klient na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 3. Sklep internetowy zapewnia Klientowi następujące sposoby zapłaty:

  1. zapłata przelewem tradycyjnym - Klient zleca wykonanie przelewu bezpośrednio na numer rachunku bankowego Sprzedawcy. W takim wypadku standardowy termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,

  2. zapłata przelewem elektronicznym – Klient zleca wykonanie przelewu bezpośrednio na numer rachunku bankowego Sprzedawcy,

 1. zapłata gotówką za pobraniem – wyłącznie po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą. Opcja ta dotyczy wyłącznie przesyłek realizowanych na terenie Polski. Wybierając tą metodę Klient obciążany jest dodatkowo kosztem pobrania wg stawki określanej przez wybranego przewoźnika. Cena może być uiszczana w złotych polskich (na rachunek prowadzony w PLN), w euro (na rachunek bankowy prowadzony w EURO) oraz w dolarach amerykańskich (na rachunek prowadzony w USD).

 2. W tytule przelewu należy podać numer dokumentu księgowego, tj. faktury VAT albo faktury proforma, nr zamówienia oraz firmę Klienta. Brak tych informacji może wydłużyć okres zakończenia transakcji.

 

V. KOSZTY, SPOSÓB I TERMINY DOSTAW

 1. W Sklepie Internetowym są dostępne następujące sposoby dostawy towarów:

  • przesyłka kurierska za pośrednictwem INPOST S.A. z siedzibą ul. Malborska 130, 30-924 Kraków,

  • przesyłka pocztowa za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. z siedzibą ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

 2. Towar może być wydany w jednostce organizacyjnej Sprzedawcy pod adresem: ul. Wygody 16 w Podolszynie Nowym (05-090) wyłącznie po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

 3. Koszt dostawy określany jest po przygotowaniu zamówienia na podstawie jego wagi, kubatury i ewentualnie innych cech charakterystycznych dla danej przesyłki.

 4. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Klient. Termin dostawy przesyłki wynosi maksymalnie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że w drodze indywidualnych ustaleń uzgodniono inny termin. Przewoźnik co do zasady doręcza przesyłki tylko od poniedziałku do piątku - za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy - w godzinach 8-16. Szczegółowe koszty i terminy dostawy są uzależnione od wagi oraz wielkości przesyłki.

 5. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przy jej wydawaniu, Klient powinien zażądać od dostawcy protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie przesyłki nie dające się zauważyć przy odbiorze, Klient powinien w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki zawiadomić o nich dostawcę.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem Internetowym.

 3. Klient ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem własnego Konta Klienta.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu Internetowego Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

 5. Sprzedawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

 6. Na podstawie art. 558 § 1 Sklep Internetowy wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w całości.

 7. W przypadku otrzymania towaru z wadą Klientowi przysługuje roszczenie reklamacyjne, wyłącznie w sytuacjach uzgodnionych ze Sprzedawcą.

 8. Sprzedawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.

 9. Sprzedawane towary mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub dystrybutora. O ile na dany towar została udzielona gwarancja, jej treść i warunki zostały umieszczone przy tym towarze w Sklepie Internetowym. Roszczenia z tytułu gwarancji należy kierować bezpośrednio do gwaranta.

 

VII. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej - jako pliki w formacie pdf - na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej lub na adres, z którego zamówienie było składane.

 2. Sklep Internetowy ma prawo do organizowania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Szczegółowe warunki tych akcji każdorazowo określają regulaminy umieszczone na witrynie internetowej Sklepu Internetowego. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych oraz wyprzedażach przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w Sklepie Internetowym nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

 

VIII. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu określonym w pkt 3, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Klienta adres, chyba że Strony postanowią inaczej.

 3. Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, ich zmiany lub usunięcia.

 

IX. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia klientom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony https://verk.store/Regulamin-hurtowni-cterms-pol-18.html jako plik w formacie html, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy są następujące:

  • zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy,

  • przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen.

 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:

  • połączenie z siecią Internet,

  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów hipertekstowych (HTML),

  • adres poczty elektronicznej.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

 6. Warunki i tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

  • w zakresie umowy sprzedaży on-line oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia - określone zostały w pkt II Regulaminu,

 7. Sklep Internetowy informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Klient zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

 8. Sklep Internetowy informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się Klient: cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Klienta (tj. na urządzeniu końcowym, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w razie ponownego połączenia z Klientem z urządzenia końcowego, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia Klientowi korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego Klienta (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Klienta oraz w celach marketingowych. Klient ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce Klienta.

 9. Sklep Internetowy może przesyła Klientowi e-maile lub wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 pod nr +48 888 055 550 wew. 2 lub 22 670 90 10 wew. 2.

 2. Kontakt drogą elektroniczną możliwy jest przez całą dobę za pośrednictwem adresu mailowego: office@verk.store.

 3. Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na witrynie internetowej https://verk.store/ znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.

 4. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 5. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.

 6. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

 7. Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie prawnoautorskiej.

 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy KC.

 9. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcę.

 

pixel