Online wholesaler, import from China. Low prices, good quality, wide selection, fast shipping.
Safe shopping
Idosell security badge

Add products by adding codes

Add a CSV file
Enter the product codes that you want to add to the basket in bulk (after a comma, with a space or from a new line). Repeating the code many times will add this item as many times as it appears.

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

I Postanowienia ogólne

 1. Wyrazom pisanym wielką literą, a niezdefiniowanym poniżej nadano znaczenie jak w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie internetowej: https://internetowa-hurtownia.pl/Regulamin-hurtowni-cterms-pol-18.html.

 2. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://internetowa-hurtownia.pl/ (Polityka Prywatności).

 3. Administratorem danych osobowych (Dane Osobowe) Klientów jest Verk Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Podolszynie Nowym, przy ul. Wygody 16, 05-090 Raszyn, e-mail: zamowienia@internetowa-hurtownia.pl, telefon: +48 888 055 550 wew. 2 lub 22 670 90 10 wew. 2 , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000531771, o numerze NIP 5342500800, o numerze REGON 360233917.

 4. Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 5. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

 6. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

II Zakres i cel zbieranych danych

 1. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w Sklepie Internetowym w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym automatycznie podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, tj. w celu:

  1. rejestracji w Sklepie Internetowym;

  2. zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności składania i realizacji Zamówienia, zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży;

  3. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z niego, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;

  4. wypełniania zobowiązań Sprzedawcę, w szczególności reklamacyjnych dotyczących za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów;

  5. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera;

  6. w celu publikacji Treści.

 1. W celu:

  1. Rejestracji Sklepie Internetowym – przetwarzane są następujące Dane Osobowe - imię i nazwisko, adres e-mail, Hasło, adres IP, pliki cookies;

  2. zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Sklepie Internetowym, w szczególności składania i realizacji Zamówienia– przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia, adres IP, pliki cookies lub inne dane podane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym lub w trakcie kontaktu z Klientem;

  3. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć, tworzenia raportów i analiz, w tym statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego – przetwarzane są następujące Dane Osobowe – wymienione w pkt 8 b;

  4. wypełniania zobowiązań Sprzedawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów oraz funkcjonowania Sklepu Internetowego – przetwarzane są następujące Dane Osobowe – imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies, nr rachunku bankowego;

  5. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, PESEL, płeć, data urodzenia, stan cywilny, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies, numer Zamówienia;

  6. w celu publikacji Treści – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, e-mail, nick, adres IP, pliki cookies.

III Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:

  1. zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą, na ich przetwarzanie;

  2. niezbędność do wykonania umów zawieranych w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem Sklepu Internetowego, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;

  3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcę;

  4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Sprzedawcę lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością Sklepu Internetowego, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci.

W przypadku, o którym mowa w pkt. 9 a) Dane Osobowe dotyczące dzieci są przetwarzane wyłącznie jeśli dziecko ukończyło 16 lat.

IV Okres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe zbierane w Sklepie Internetowym będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

V Dobrowolność podania Danych Osobowych

 1. Podanie Danych Osobowych w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w pkt. 7 powyżej, których Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych w Sklepie Internetowym, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych w pkt. 7 powyżej.

VI Profilowanie Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Sprzedawcy (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane socjodemograficznych (np. płeć, wiek, dochody, miejsce zamieszkania) ), w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.

VII Cookies

 1. Usługodawca informuje, że podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Dane Osobowe zbierane są również automatycznie w logach systemowych Sklepu Internetowego, przez pliki Cookies.

 2. Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Klienta ze Sklepem Internetowym, w logach systemowych Sklepi Internetowego pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się ze Sklepem Internetowym. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Sklepem Internetowym oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Sklepie Internetowym. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych dla dostosowania Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego.

 3. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta ze Sklepu Internetowego, które umożliwiają:

  1. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

  2. dostosowanie i optymalizację Sklepu Internetowego do potrzeb Klientów,

  3. personalizację przekazów marketingowych,

  4. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu Internetowego.

 1. W Sklepie Internetowym wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu Internetowego.

 2. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.

 3. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

VIII Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 2. Sprzedawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami promocyjnymi.

 3. Sprzedawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym realizacji umów, w szczególności Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane Osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom Produktów, Bankom, Ubezpieczycielom, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.

IX Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzających

 1. Przetwarzający w rozumieniu Polityki Prywatności to podmioty, o których mowa w pkt. 23 i pkt. 24, które na zlecenie Sprzedawcy przetwarzają Dane Osobowe.

 2. Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności.

 3. Dane Osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 4. Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Przetwarzający:

  1. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.

  2. stosuje środki zapewniające: i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

  3. stosuje środki zabezpieczenia Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez Sprzedawcę.

 1. Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane Dane Osobowe, wyłącznie na polecenie Administratora danych. Jeśli osoba, której Dane Osobowe dotyczą zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego o zmianę lub usunięcie jej Danych Osobowych, Przetwarzający niezwłocznie, w terminie nie później niż 5 dni robocze, przekazuje taką prośbę Sprzedawcy.

 2. Przetwarzający nie powinien przetwarzać Danych Osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać Danych Osobowych osobom trzecim.

 3. Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której Dane Osobowe dotyczą za szkody, które osoba ta może ponieść w rezultacie działania i zaniechania Przetwarzającego.

X Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

 1. Każdy Klient ma prawo:

  1. dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.

  2. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.

 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 32 a) powyżej należy wysłać e-mail na adres: zamowienia@internetowa-hurtownia.pl.

 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 32 b) powyżej należy wysłać e-mail na adres: zamowienia@internetowa-hurtownia.pl wpisując w tytule słowo „RODO sprzeciw” lub „RODO cofnięcie zgody” lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Sprzedawcy: Verk Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa Podolszyn Nowy ul. Wygody 16; 05-090 Raszyn, z dopiskiem DANE OSOBOWE.

 3. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 4. Klient uprawniony jest do korzystania z Danych Osobowych i treści udostępnionych przez inne osoby w Sklepie Internetowym wyłącznie w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych innych osób na przetwarzanie ich Danych Osobowych i ich treści w zakresie lub celu przewidzianymi Polityką Prywatności i wykraczającym poza korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 5. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

XI Zabezpieczenie Danych Osobowych

 1. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Sklepu Internetowego i w tym celu:

  1. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;

  2. stosuje środki zapewniające: i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 1. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Sprzedawcy na adres e- mail: zamowienia@internetowa-hurtownia.pl z tytułem: ZGŁOSZENIE BŁĘDU.

XII Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.

pixel